ReadyPlanet.com
dot
dot
ความรู้ คอนกรีตผสมเสร็จ
dot
bulletคอนกรีตงานก่อสร้างทั่วไป
bulletคอนกรีตกันซึม
bulletคอนกรีตอัดแรง
bulletคอนกรีตงานเข็มเจาะเล็ก
bulletคอนกรีตงานเข็มเจาะใหญ่
bulletคอนกรีต Topping
bulletคอนกรีตกำลังอัดสูง
bulletมอร์ตาร์ คอนกรีต
bulletคอนกรีตแข็งตัวเร็ว
bulletคอนกรีตต้านทานซัลเฟต
bulletคอนกรีตทนน้ำเค็ม
bulletคอนกรีตความร้อนต่ำ
bulletคอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย
bulletคอนกรีตห้องเย็น
bulletคอนกรีตหดตัวต่ำ
dot
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปั๊มคอนกรีต
dot
bulletปั๊มคอนกรีต คืออะไร
bulletปั๊มคอนกรีตในประเทศไทย
bulletประเภทของปั๊มคอนกรีต
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ปั๊มคอนกรีต
bulletเมื่อไรควรใช้ปั๊มคอนกรีต
bulletคอนกรีตสำหรับงานปั๊มคอนกรีต
bulletเปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้คนงาน
bulletเปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้ลิฟท์
bulletเปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้ทาวเวอร์เครน
bulletข้อควรปฎิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับงานปั๊มคอนกรีต


microspunpile.com
http://www.micro-pile.com/
http://www.micro-pile.com/
http://www.bhumisiammicropile.com


การประมาณราคา (ต้นทุน) งานก่อสร้าง
วันที่ 28/01/2010  17:36:02 PM ,ผู้เข้าชม : 4216

การประมาณราคา คือการจัดทำเอกสารประเมินราคาก่อสร้าง ราคาการจัดหาวัสดุทรัพยากรในการผลิตหรือราคาค่าบริการ เป็นการวิเคราะห์ การให้ความเห็น การพยากรณ์ หรือการคาดหมายล่วงหน้า

เนื้อหา

[ซ่อน]

 แนวทางการประมาณราคาสำหรับงานราชการ

ราคากลาง คือ ราคามาตรฐานที่ใกล้เคียงความจริงซึ่งสามารถก่อสร้างหรือจัดหาได้จริง และใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้เข้าประกวดราคายื่นเสนอ

ความแตกต่างของต้นทุน (Cost) และราคา (Price)

ต้นทุน หมายถึง ผลรวมของทรัพยากรที่จะต้องใช้เพื่อการผลิตและนำผลิตภัณฑ์นั้นออกจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์

ราคา หมายถึง มูลค่าที่จะนำไปใช้ในลักษณะของการตลาด ราคาอาจจะเท่ากับต้นทุนหรือราคาอาจจะถูกปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของตลาด ราคาเป็นคุณค่าที่ผู้ทำผลิตภัณฑ์เป็นผู้กำหนด และปรกติราคาจะสูงกว่าต้นทุนการผลิตและการจำหน่าย โดยมีการบวกกำไรที่คาดหวังเข้าไปในราคานั้นแล้ว

 การประมาณต้นทุน

การประมาณ หมายถึง การวิเคราะห์ การให้ความเห็น การพยากรณ์ หรือการคาดหมายล่วงหน้า ดังนั้นการประมาณต้นทุนจึงเป็นการวิเคราะห์ หรือการให้ความเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิต ซึ่งอาจเป็นการทำผลิตภัณฑ์ การจัดทำโครงการ หรือการผลิตงานบริการ

การประมาณ (คำนาม) หมายถึง การประเมินค่าแบบให้ออกมาในรูปของค่าใช้จ่าย หรือให้เป็นจำนวนหรือเป็นมูลค่า

การประมาณ (กริยา) หมายถึงประเมินค่า กำหนดค่า หรือตีราคา

การประมาณ เป็นศิลปะของการประมาณการเกี่ยวกับคุณค่าหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเป็นไปได้ โดยอาศัยข้อมูลที่สามารถจะหาได้ในขณะนั้น ขอบเขตงานประมาณยังรวมถึงการสะสมข้อมูล การจัดทำรายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และยังครอบคลุมถึงการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับชั่วโมงแรงงานและค่าวัตถุ

 องค์ประกอบของราคา

 ข้อควรพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการประมาณราคา

 เตรียมการ

 1. ศึกษา แบบ ข้อกำหนด และเอกสารประกวดราคา
 2. จัดแบ่งหมวดหมู่ของงาน
 3. จัดทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

 การดำเนินงาน

 1. ถอดแบบ
 2. จัดทำต้นทุนต่อหน่วย
 3. พิจารณาค่า Factor “F” ที่เหมาะสม สรุปเป็นราคาโครงการ
 4. ตรวจทาน

 การเก็บข้อมูล

 1. รวบรวมราคางานที่ได้จัดทำไว้ แยกเป็นหมวดหมู่
 2. มีระบบการจัดเก็บที่ดี
 3. ติดตามผลการประกวดราคา เปรียบเทียบราคากับราคากลาง
 4. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

แบบฟอร์มที่ใช้ในการประมาณราคา (ในไทย)

อ้างอิงจาก เอกสารกรมโยธาธิการและผังเมือง[1]

 • แบบฟอร์ม ปร. 1 ใช้ประมาณการถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุทั่วไป
 • แบบฟอร์ม ปร. 2 ใช้ประมาณการถอดแบบงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำยันและเหล็กเสริม
 • แบบฟอร์ม ปร. 3 ใช้ประมาณการถอดแบบงานไม้
 • แบบฟอร์ม ปร. 4 ใช้สำหรับรวมปริมาณงานแต่ละประเภท
 • แบบฟอร์ม ปร. 5 ใช้สรุปราคาค่าก่อสร้าง
 • แบบฟอร์ม ปร. 6 ใช้สรุปราคาค่าก่อสร้าง กรณีมีการก่อสร้างหลายงานหรือใช้เปรียบเทียบราคา


 

 Back up Sheets

Back up Sheets คือ กระดาษคำนวณแสดงที่มา ของปริมาณวัสดุ หรือต้นทุนต่อหน่วยของงานแต่ละประเภท Back up Sheets ที่ดี ควรมีความละเอียด ชัดเจน และแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล

 Factor F

ดูเพิ่ม เว็บไซต์ Gprocurement


Factor F คือ ค่าตัวเลขซึ่งกำหนดขึ้นตามมติคณะกรรมการควบคุมราคากลาง (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546) ใช้คูณราคาต่อหน่วยของต้นทุน (Unit Cost) ออกมาเป็น ราคาค่างานของโครงการ Factor F ประกอบด้วย ค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี

 ประเภทของ Factor F

Factor F แบ่งออกเป็น 3 ประเภทงานคือ

 1. งานทาง [2]
 2. งานสะพานและท่อเหลี่ยม [3]
 3. งานอาคาร [4]

ค่า “K”

ดูเพิ่ม ถามตอบค่า K

ค่า “K” หรือ ESCALATION FACTOR คือ ตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคาได้ เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ส่งงานในแต่ละงวด โดยมีเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้

 • จะใช้ "ค่า K" ได้เฉพาะในกรณีที่ผู้รับเหมารับงานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
 • ในการทำสัญญาว่าจ้าง คู่สัญญาจะต้องระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่า เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

การนำ "ค่า K" มาใช้ เริ่มจากในช่วงปี 2516 - 2517 เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยน้ำมันและวัสดุก่อสร้างสำคัญ คือ เหล็กสำเร็จรูป ต่างๆ ขาดแคลนและราคาสูงขึ้นมาก ส่งผลกระทบต่อธุรกิจก่อสร้างโดยตรงและรุนแรง ผู้รับเหมาต่างได้รับความเดือดร้อน บางรายหยุดดำเนินการ บางรายละทิ้งงาน เพราะไม่สามารถรับภาระขาดทุนได้ ขณะเดียวกัน ผู้จ้างเหมาก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้นำ "ค่า K" มาใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้รับเหมาให้ได้รับการชดเชยค่าเสียหาย ทั้งนี้มีคณะอนุกรรมการเป็นผู้กำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข สูตร ประเภท และลักษณะงานที่เข้าข่ายสามารถขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาลได้ จนถึงปี 2524 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการใช้ "ค่า K" เนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้นำ "ค่า K" มาใช้อีกครั้ง เนื่องจากผลของภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวในอัตราสูง ก่อให้เกิดการลงทุนอย่างมากในธุรกิจหลายสาขา โดยเฉพาะธุรกิจการก่อสร้าง เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ขยายตัว เป็นเหตุให้วัสดุก่อสร้างสำคัญ คือ เหล็กเส้นขาดแคลนและราคาสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลจึงให้ความช่วยเหลือโดยมีมติดังกล่าว ให้ใช้ "ค่า K" มาจนถึงปัจจุบัน

 องค์ประกอบของค่า K

ค่า K ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้

M = ดัชนีราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)

S = ดัชนีราคาเหล็ก

C = ดัชนีราคาซีเมนต์

G = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ

F = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

A = ดัชนีราคาแอสฟัลท์

E = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์

GIP = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี

AC = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน

PVC = ดัชนีราคาท่อ PVC

PE = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

W = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า

I = ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ


 

ความละเอียดถูกต้องในการประมาณราคา

ประเภทและความละเอียดถูกต้องในการประมาณราคา[5]

 • Estimates for Conceptual Planning
 • Estimates for Feasibility
 • Estimates during Engineering and design
 • Estimates for Construction
 • Estimates for Change Orders

 รายการงานตรวจสอบ (Checklist)

 • ได้รับแบบครบถ้วนหรือไม่
 • แบบที่ได้รับเป็นฉบับล่าสุดหรือไม่
 • แบบที่ใช้ในการถอดแบบเป็นฉบับล่าสุดหรือไม่
 • ข้อมูลระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต้องรื้อย้าย ก่อสร้างใหม่มีครบถ้วนหรือไม่
 • ได้คำนึงถึงวิธีการก่อสร้างว่าจำเป็นต้องมีงานชั่วคราว เช่น Sheet Pile, Coffer Dam หรือการสูบน้ำระหว่างการก่อสร้างหรือไม่
 • ได้คำนวณปริมาณงานของงานชั่วคราวเพื่อใช้ในการประมาณราคาหรือไม่
 • เข้าใจในวิธีการก่อสร้างหรือไม่
 • ได้สอบทานตัวเลขและการคำนวณแล้วหรือไม่
 • หน่วยที่ใช้ถูกต้องหรือไม่
 • ปริมาณงานครบถ้วนหรือไม่
 • Back up Sheet ชัดเจนและสะดวกในการตรวจสอบหรือไม่
 • Back up Sheet ครบถ้วนหรือไม่
 • ลายมือ ตัวเลข ชัดเจนหรือไม่
 • ตรวจสอบ พิสูจน์อักษรแล้วหรือไม่
 • กรณีใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการคำนวณ มีรายละเอียดสูตรการคำนวณ และตัวอย่างหรือไม่
 • ระบบการจัดเก็บเป็นอย่างไร ฟลอปปีดิสก์ที่ใช้ จะต้องมีระบบการจัดเก็บ
 • ได้ตรวจสอบดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่
 • ราคาวัสดุ Update หรือไม่
 • หน่วยในการจ่ายเงินสอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิค (Specifications) และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities/B.O.Q.) หรือไม่
 • กรณีที่บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities/B.O.Q.) ระบุให้ใส่ค่า K (Escalation Factor, สูตรการปรับราคา) ถูกต้องและสอดคล้องกับเอกสารประกวดราคาหรือไม่
 • Factor F (ค่าดำเนินการ กำไร และภาษี) Update และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการหรือไม่
 • ระบบการจัดเก็บเอกสาร (Filing) การผลิต (Reproduction) และการแจกจ่าย (Distribution) ปลอดภัยและเน้นว่าเป็นเอกสาร “ลับ” หรือไม่
 • ราคาวัสดุที่ใช้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้างแล้วหรือไม่
 • งานดินขุดรวมค่าขนส่งดินไปทิ้งแล้วหรือไม่
 • แบบที่ใช้ในการถอดแบบมีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ เช่น กำลังของคอนกรีต ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม ความยาวของเสาเข็มและอื่น ๆ
 • มีรายการวัสดุครบถ้วนหรือไม่
 • งานที่มีความต่อเนื่องและเกี่ยวพันกัน มีการแบ่งแยกงานจากกันชัดเจนหรือไม่และต้องสามารถตรวจสอบได้ง่าย
 • วัสดุที่ระบุให้ใช้ตามแบบ มีขายในท้องตลาดหรือไม่
 • ใบเสนอราคามีครบถ้วนหรือไม่

แหล่งข้อมูลอื่น

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ [6]
 • The International Cost Engineering Council [7]
 • The Society of Cost Estimating and Analysis (SCEA) [8]
 • The Association for the Advancement of Cost Engineering [9]
 • International Construction Information Society. A Description and Comparison of National Specification Systems. [10]
 • Construction Specifications Institute (CSI). MasterFormat? 2004 Edition: Numbers & Titles (PDF). [11]
 • ราคาวัสดุก่อสร้าง โดย สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ [12]
 • หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [13], [14]
 • แนวทางปฏิบัติและรายละเอียดประกอบ [15]
 • งานก่อสร้างอาคาร [16]
 • งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม [17]
 • งานก่อสร้างชลประทาน [18]
 • หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างอาคาร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง[19]
 • มาตรฐานงบประมาณ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2549 [20]
 • บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (กุมภาพันธ์ 2550) , ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่าง กรกฎาคม 2549 , บัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปี 2548 [21]
 • บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย (ตุลาคม 2549) , เกณฑ์ราคาค่าก่อสร้างทาง น้ำ และเขื่อน โดย สำนักงบประมาณ [22]
 • Factor F สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง [23]
 • หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F [24]
 • ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย[25], [26]
 • Project Management for Construction Fundamental Concepts for Owners, Engineers, Architects and Builders [27]
 • แนวทางการจัดการข้อมูลงานก่อสร้างสำหรับการประเมินและควบคุมราคางานก่อสร้าง โดย คณะอนุกรรมการ สาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม โดย คณะอนุกรรมการ สาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • การประมาณต้นทุน ศ. พล.ท. มณเฑียร ประจวบดี
 • กลยุทธ์การวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง โดย อ. ปริญญา ศุภศรี
 • การประมูลและควบคุมต้นทุน โดย อ. ปริญญา ศุภศรี
 • การประมาณราคาก่อสร้าง โดย รศ. ดร. พิภพ สุนทรสมัย
 • ประมาณราคางานก่อสร้าง โดย อ. อุทัย อนันต์
 • ข้อมูลต้นทุนงานก่อสร้าง โดย ผศ. วิสูตร จิระดำเกิง
 • สัญญา ข้อกำหนด และการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โดย ผศ. วิสูตร จิระดำเกิง
 • การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา (Quantity Survey and Cost Estimate) โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยสำเร็จรูป โดย ALPHA TEAM [28]
 • The Engineer’s Cost Handbook. Edited by Richard E. Westney.
 • Construction Cost Analysis and Estimating by Phillip F. Ostwald.
 • Project Management for Engineering and Construction by Garold D. Oberlender.
 • Jelen’s Cost and Optimization Engineering by Kenneth K. Humphreys.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ "คอนกรีต"